BADANIE TERMOWIZYJNE

Kamera termowizyjna umożliwia obserwację rozkładu temperatury na badanej powierzchni ukazanej jako obraz termalny zwany termogramem, który jest wynikiem pomiaru temperatury wykonanego na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni obiektu, np. przez ściany budynku. Termogram jest obrazem dwuwymiarowym rozkładu temperatury w punktach tej powierzchni. Otrzymany termogram pokazuje rozkład temperatury w szerokim zakresie barw od ciemnogranatowego do jasnożółtego (czasami od czerni do bieli), które korespondują, odpowiednio, z niskimi i wysokimi temperaturami. Jasne i ciemne obszary odnoszą się do temperatury badanego obiektu i są zapisywane w postaci pliku i dzięki temu możliwa jest komputerowa analiza rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu, w wybranym obszarze jak i wzdłuż wybranej linii (przekroju).


Badania termowizyjne służą głównie do jakościowej oceny przegród budowlanych w zakresie poprawności doboru izolacji cieplnej w przegrodach, tj. do wskazania miejsc nieciągłości lub braku izolacji cieplnej (mostki cieplne), poprzez pomiar wartości temperatury na powierzchni przegrody oraz wskazania zasięgu (obszaru) jej występowania. Możliwa jest również ocena ilościowa przegród budowlanych, np. określenie wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(ni K)] dla ściany zewnętrznej, ale jedynie dopiero po wykonaniu w tym samym czasie dodatkowych pomiarów innych wielkości związanych z przenikaniem ciepła przez badane przegrody. W badaniach usługowych praktycznie niemal zawsze wykonuje się pomiary temowizyjne mające na celu jakościowa ocenę przegród budowlanych.

Zakres wykonywanych przez nas termograficznych badań budynków obejmuje:

Badania termicznej obudowy budynków, tj. badania ścian zewnętrznych, połączeń balkonów ze ścianami dachów, stropodachów (tzw. „termografia powietrzna”)* ocenę jakości izolacji termicznej (badania od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej w wybranych pomieszczeniach), badania stropów* z ogrzewaniem podłogowym,

Analizę i ocenę rodzaju oraz zakresu defektów spowodowanych np. brakiem lub pocienieniem izolacji termicznej, zawilgoceniem materiałów* bądź infiltracją powietrza itp., głównie pod kątem identyfikacji liniowych i punktowych mostków cieplnych.

Badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania, głównie na grzejnikach i przewodach rozprowadzających, w celu określenia prawidłowości działania urządzeń.