Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ

AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, także za pomocą formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest AMT - Projekt Sp. z o.o., 

z siedzibą ul. Akacjowa 18; 32 – 086 Batowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania 

 z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AMT:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lub załatwienia reklamacji;

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest AMT, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;

d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej AMT.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW

AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klienta jest AMT - Projekt Sp. z o.o., z siedzibą ul. Akacjowa 18 Batowice; 32 – 086 Węgrzce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Udostępnione AMT  dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy AMT a Klientem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Klienta, a także prawnie uzasadniony interes AMT, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

4. AMT przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operator pocztowym oraz spółkom z grupy kapitałowej AMT.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację. 

 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

W AMT-PROJEKT SP. Z O.O.

 

 

Szanowni Państwo będący naszymi gośćmi, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach AMT-Projekt  Sp. z o.o., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku, poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych gości jest AMT - Projekt Sp. z o.o., z siedzibą ul. Akacjowa 18 Batowice; 32 – 086 Węgrzce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000329580, posiadająca nr NIP: 5130184834, nr REGON: 120918245, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, zwana dalej AMT

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AMT w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby lub biur użytkowanych przez AMT, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.

4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego oraz spółki z grupy kapitałowej AMT.

5. Dane gości. będą przechowywane:

a) przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 

b) w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego – przez okres 3 miesięcy, chyba że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego.

6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach AMT oraz weryfikacji gości.